ASSETWISE การกำกับดูแลกิจการที่ดี

แจ้งเรื่องร้องเรียน เบาะแสการกระทําผิดและการทุจริตถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน


*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรฐานการคุ้มครองความปลอดภัย


    ลูกค้าบุคคลทั่วไปคู่ค้า/ผู้รับเหมาพนักงานไม่ระบุ