พระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

blog

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันก้าวไกล

ด้วยความรักและห่วงใยในทุกข์สุขของพสกนิกร พระองค์จึงอุทิศพระวรกาย

ประกอบพระราชกรณียกิจมาโดยตลอด ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกร

ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นและสร้างรากฐานต่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศมีดังต่อไปนี้

-แกล้งดิน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรปัญหาดินเปรี้ยวทำให้เพาะปลูกไม่ได้ผล

พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริโครงการแกล้งดินขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวหรือดินเป็นกรด

โดยขังน้ำในพื้นที่ปัญหา จนกระทั่งมีปฏิกิริยาทางเคมีทำให้ดินเปรี้ยวจัดถึงขั้นสูง

จากนั้นจึงปล่อยนำออกและโรยปูนขาวบนผืนดินเพื่อฟื้นฟูสภาพจนสามารถกลับมาเพาะปลูกได้

-กังหันน้ำชัยพัฒนา

จากปัญหาน้ำเสีย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนา ทำการศึกษาและพัฒนากังหันชัยพัฒนา

โดยมีวิธีการทำงานด้วยการปั่นเติมอากาศ เพื่อบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำดีในแหล่งชุมชนและอุตสาหกรรม

และนำรูปแบบดังกล่าวไปใช้งานตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

โครงการกังหันชัยพัฒนายังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor

องค์กรทางด้านนวัตกรรม ของเบลเยียม ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม อีกด้วย

-ฝนหลวง

โครงการฝนหลวงเป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงตระหนักถึงปัญหาภัยแล้ง ที่ทำให้พสกนิกรขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก

พระองค์จึงทรงมีพระราชดำริในการทดลองศึกษาค้นคว้าเกิดขึ้นเป็นโครงการฝนหลวง

ทรงศึกษาค้นคว้า และวิจัยทางเอกสาร ทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศ

ซึ่งทรงรอบรู้ และเชี่ยวชาญ ต่อมาได้พระราชทานแนวคิดนี้แก่ ม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล

ผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยประดิษฐ์ทางด้านเกษตรวิศวกรรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทดลองปฏิบัติการจริงในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2512

และเนื่องด้วยความสำเร็จ ทางโครงการจึงได้ตราพระราชกฤษฎีการก่อตั้ง

สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงขึ้น โดยทำหน้าที่ดำเนินการโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อบำบัดทุกข์ของพสกนิกร มาจนถึงปัจจุบัน

-โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน

อีกหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงห่วงใยด้านสุขอนามัยของพสกนิกร จึงพระราชทานหน่วยแพทย์พระราชทาน

โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล พร้อมด้วยเวชภัณฑ์และยารักษาโรค

เพื่อตรวจรักษาราษฎรในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

รวมไปถึงถ้าจำเป็นก็มีการส่งไปโรงพยาบาลของจังหวัดนั้นๆ

และต่อมาก็เกิดโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์

ซึ่งเป็นโครงการที่พระองค์ทรงศึกษาปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญ

ในศาสตร์สาขาต่างๆ เมื่อได้ผลดีแล้วจึงทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกรต่อเนื่องเรื่อยมา

-โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาอันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ

พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการจัดทำสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ที่บรรจุองค์ความรู้

แบ่งเป็นสาขาต่างๆ เป็นหมวดหมู่ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้อย่างทั่วถึง

โดยมีฉบับปกติจำนวน 41 เล่ม และฉบับเสริมความรู้ 21 เล่ม

 

อนึ่ง ในรัชสมัยของพระองค์ ยังมีอีกหลายพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงตั้งใจและทุ่มเททำเพื่อประชาชนคนไทยของท่าน

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด ขอน้อมถวายความอาลัยยิ่งแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9