สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living

blog

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สื่ออสิ่งพิมพ สื่อออนไลน โครงการ GLAM

โครงการ GLAM เจาของโครงการ บริษัท ซินเนอจ้ีเอสเตท จํากัด ทะเบียนเลขที่0105557135544 ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 50 ลานบาท ชําระแลวทั้งหมด กรรมการผูจัดการ นายกรมเชษฐ วิพันธพงษ โครงการตั้งอยูที่ถนนสตรีวิทยา 2 แยก 23 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 18869-18876 ,18883-18888 , 20244-20249 เลขที่ดิน 154-161 , 168-173 , 176-181 เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-1-14.6ไร ประกอบดวย
ทาวนโฮม 3.5 ชั้น จํานวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 18 ยูนิต เร่ิมกอสรางโดยประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2560 และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2562 โครงการมี
ภาระผูกพันจํานองกับธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเปนภาพและบรรยากาศจําลองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดและขอความตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ GLAM

โครงการ GLAM   ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2562  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง มูลค่าโปรโมชั่นรวม 1,000,000 บาท ประกอบด้วย Gift Voucher Furniture Chic republic มูลค่า 400,000 บาท , ผ้าม่าน Pasaya ทั้งหลัง มูลค่า 400,000 บาท , แอร์ Daikin ทั้งหลังรวม 7 เครื่อง รวมติดตั้ง มูลค่า  240,000 บาท CCTV ยี่ห้อ Nu Tech จำนวน 4 ตัว รวมติดตั้ง มูลค่า 39,870 บาท และ Security System รวมติดตั้ง  23,750 บาท โดยลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นติดตั้งหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน  สำหรับโปรโมชั่นนี้ในกรณีที่ลูกค้าจองโครงการตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 -30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น สำหรับราคาพิเศษ 12.9 ล้าน* มีเพียง 1 แปลงเท่านั้น โดยเป็นแบบบ้าน Glam พื้นที่ใช้สอย 298 ตร.ม.