บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือ งดการมอบของขวัญ แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกเทศกาล

blog

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)ขอความร่วมมือ งดการมอบของขวัญ แก่บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกเทศกาล เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความโปร่งใสและเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลบริษัทฯ ขอขอบคุณและน้อมรับทุกความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน