แอสเซทไวส์ รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

แอสเซทไวส์ รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS)

แอสเซทไวส์ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) กิจกรรมการคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล (สำนักงานใหญ่) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 6.421 tCO2eq 

ย้ำความสำเร็จการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ชีวิต และโลกนี้ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กัน โดยมีนโยบาย Growgreen เป็นหลักสำคัญในการดำเนินงานทุกกระบวนการ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

Sign up for Newsletter

Please Fill in your E-mail