ประกาศรายชื่อผู้โชคดีร่วมสนุกตอบแบบสอบถามชิงรางวัล

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ร่วมสนุกตอบแบบสอบถามทุกท่าน 
ที่ได้รับของรางวัลตามรายชื่อต่อไปนี้ค่ะ

ผู้โชคดีรางวัล Apple Watch จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
1.คุณรัตติกาล เปรมทอง

ผู้โชคดีรางวัล Xiao Mi Band 2 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
1.คุณจาริยา นามพุทธา
2.คุณประพฤทธิ์ ภูเจริญ
3.คุณอนุพันธ์ เพียรพินิจสิริ
4.คุณคคนา โพธิ์ชารี
5.คุณนรมน ศรีทองเสถียร

ผู้โชคดีรางวัล ตั๋วหนังในเครือ SF จำนวน 50 รางวัล ได้แก่
1.คุณมณีวรรณ ก้องวุฒิเวช
2.คุณยศสรัล เรืองคง
3.คุณภูริต พุฒิธีรวุฒิ
4.คุณวีระพล กำปั่นทอง
5.คุณพงศ์พิทยา แฉ่งฉายา
6.คุณเรณู มหานิล
7.คุณธนะวัฒน์ ม่วงแก้ว
8.คุณพฤกษา เลิศวิจิตรจรัส
9.คุณยศธนา แจ่มกระจ่าง
10.คุณวศิน อดุลย์กิตติไพศาล
11.คุณศุภชัย เสือเอก 
12.คุณพิชญ์สินี สุขสง 
13.คุณรัชกร วิสมิตนันทน์
14.คุณสาธิยา แสงเพ็ชร์
15.คุณวีระยุทธ์ แจ่มใส
16.คุณปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล
17.คุณมณฑล เศรษฐบุตร
18.คุณหทัยรักษ์ รัตนพิทักษ์พงศ์
19.คุณวิทยา ลีลายุทธเลิศ
20.คุณสุจิตรา ไผ่ประเสริฐ
21.คุณขจรเกียรติ ข้ามสาม
22.คุณชาคริต อ่องทุน
23.คุณโชติมา อบเหลือง
24.คุณอัญชลี สุทธิพล
25.คุณธนิษฐา เสริมศรี
26.คุณวสุสกิจจ์ เพชรรัตน์
27.คุณปราโมทย์ ชาญตระกูลวงศ์
28.คุณวราฤทธิ์ แสงแดง
29.คุณธนศักดิ์ แซ่เซ็ก
30.คุณเจษฎา อิสระเสนารักษ์
31.คุณศาฐณิส พฤหัสนันท์
32.คุณวริษฐา วรรณทอง
33.คุณณัชชา แก้วเจริญ
34.คุณพีวสิษฐ์ ศักดาเกียรติกุล
35.คุณนันทวรรณ วิไลศิลปดีเลิศ
36.คุณบัญชา ปาทาน
37.คุณณัฏ์ฐพงษ์ วงษ์สังข์
38.คุณวรพรรณ สุภาพผล
39.คุณนวาวัตร์ โยธารักษ์
40.คุณนลิน แดนวิวัฒน์เดชา
41.คุณชุลีพร พ่วงพุฒ
42.คุณวิชุกรณ์ เกิดยอด
43.คุณณัฐวุธ บุปผา
44.คุณอลิน เชาวนาทโชติกร
45.คุณปรีดาภรณ์ เจียมจตุรงค์
46.คุณฤทธิไกร บัวฮองแสง
47.คุณพิชญดา สวัสดิผล
48.คุณปิยะมาศ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
49.คุณสวรรยา พุ่มเข็ม
50.คุณเกษมสิทธิ์ โฆษิตศรวณีย์

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่านโปรดยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยแจ้ง อันดับชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์​ สำเนาบัตรประชาชน และที่อยู่ ที่ต้องการให้จัดส่งของรางวัล ส่งมาทาง
Line@ : assetwiseclub​ ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 23.59 น. หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล