ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมตอบแบบสอบถาม

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

รางวัลที่ 1 : iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว จอภาพ Liquid Retina มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณ Daojai Ratchatayanont จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang

รางวัลที่ 2 : เครื่องฟอกอากาศ รุ่น Air Dog x3 มูลค่า 13,520 บาท จำนวน 1 รางวัล
1. คุณกรวิกา จงเจริญ จากโครงการ Brown Phaholyothin 67

รางวัลที่ 3 : Central Gift Card มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล
1. เหมียวอิง ลี จากโครงการ Kave Town Space
2. วิจิตร์ สุขพรสวรรค์ จากโครงการ Brown Ratchada 32
3.คุณวศภรณ์ คงเมือง จากโครงการ Atmoz Ladprao 15

รางวัลที่ 4 : Gift Voucher The Peninsula Bangkok มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
1. คุณปติญา พลอยน้อย จากโครงการ Kave Town Space
2. คุณยงยุทธ คงธนะเจริญชัย จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang

รางวัลที่ 5 : หน้ากากผ้า รุ่น GQ White มูลค่า 150 บาท จำนวน 10 รางวัล
1. คุณจิรัฎฐ์ จิรวุฒินันท์ จากโครงการ Kave Town Shift
2. คุณรังศิญา ทัพวงศ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
3. คุณวงศกร สิงห์ไข่มุกข์ จากโครงการ Kave Town Space
4. คุณสุวัฒน์ ปุนยผลากร จากโครงการ Modiz Ladprao 18
5. คุณรณัท ขันแก้ว จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
6. คุณอาทิชา โพธิ์ชื่น จากโครงการ Wynn Condo Phaholyothin52
7. คุณจิรัฎฐ์ ณ สงขลา จากโครงการ Kave Town Space
8. คุณปารเมศ สิทธิวงษา จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
9. คุณกมลรัตน์ ชัยพิมาย จากโครงการ Kave Town Shift
10. ร.ต.อ.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม จากโครงการ Atmoz Chaengwattana

รางวัลที่ 6 : สเปรย์แอลกอฮอล์ AssetWise แบบพกพา รางวัลละ 2 ชิ้น จำนวน 200 รางวัล
1. คุณปรายฝัน หล่อกุลแสง จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
2. คุณชนกนันท์ วรภักดิ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
3. คุณถนอมนวล ชนะบุตร จากโครงการ H2 Chrome
4. คุณวรัชยา พึ่งแพง โครงการ Atmoz Ladprao 15
5. คุณศลิษา ถาวะโร จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
6. คุณชัยวัฒน์ สิริสินรุ่งเรือง จากโครงการ Kave Town Space
7. คุณสาธิตา นิตินันทิกานต์ จากโครงการ Brown Ratchada 32
8. ศรีวิไล ตั้งเสริมกิจ Kave Town Space
9. สุดาวดี วะลิวงศ์ Atmoz Ladprao 71
10. คุณปิยะพันธ์ ทองสมบัติ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
11. คุณสุนันทา ศรีดากุล จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
12. คุณธันยวัฒน์ สุธีรวัฒนกุล จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
13. คุณยศรัล เรืองคง จากโครงการ H2 Chrome
14. คุณดวงกมล แย้มมา จากโครงการ Kave Town Space
15. คุณกิตติมา ไดรพีรพรรณ จากโครงการ Kave Town Space
16. คุณชุติกาญจน์ จานแก้ว จากโครงการ Kave Town Space
17. คุณลักษนิช หิรัญตระกูล จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
18. คุณอดิศร จากโครงการ Kave Town Shift
19. คุณมัลลิกา ไขสกุล จากโครงการ Kave Town Space
20. คุณอริสา รอดอ่วม จากโครงการ Atmoz Ladproa 71
21. คุณปรเมษฐ์ มหาวันสุ จากโครงการ Kave Condo
22. คุณ Apisit Pulaisee จากโครงการ H2 Glo
23. คุณอลิสา เทียมทะนงค์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
24. คุณชนัต ต่อเติมกิจชัย จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
25. คุณวณัชญา พบลาภ จากโครงการ Kave Town Space
26. คุณปาณัสม์ หนูรัตน์แก้ว จากโครงการ Kave Town Shift
27. คุณนีรดา พิมพาแสง จากโครงการ Kave Town Space
28. คุณวิกานดา คำชมภู จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
29. คุณอนุพันธ์ เพียรพินิจสิริ จากโครงการ Esta bliss
30. คุณพิมพ์นิภา เอี่ยมประมูล จากโครงการ Kave Town Space
31. คุณวิบูลย์ ศิริมาวิเศษ จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
32. คุณธนะสิทธิ์ ม่วงแก้ว จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
33. คุณ Sittinon Ratikul Kave จากโครงการ Town Space
34. คุณธนะพงศ์ กลีบแสง จากโครงการ Kave Town Shift
35. คุณวิวรรณดา วิธีจงเจริญ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
36. คุณกษมา ภูริวัฒน์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
37. คุณกฤต ตั้งฤทัยวานิชย์ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
38. คุณปุณณปัณฑ์ ขันโมลี จากโครงการ Kave Town Space
39. คุณวินัย หมินทกูล จากโครงการ Kave Town Space
40. คุณชวนินทร์ เพชรเกตุ จากโครงการ Brown Ratchada 32
41. คุณโชติกา ท่าหิน จากโครงการ Kave Town Shift
42. คุณกฤติน สันติหิรัญภาค จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
43. คุณธนบดี บุญรักษ์ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
44. คุณศักดิ์สิทธิ์ สุนทรเลขา จากโครงการ Kave Town Space
45. คุณกชกร ปัณฑวงศ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
46. คุณจุฑามาศ งามเลิศนภาภรณ์ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
47. คุณณัฐวิภา บุตรประเสริฐ จากโครงการ Kave Town Space
48. คุณพิณพนิต บุญชะม้อย จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
49. คุณนางสาวพจนา หงษ์เวียงจันทร์ จากโครงการ Kave Town Space
50. คุณสุมติ พันธุ์มณี จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
51. คุณเพชรชรัตน์ พระโพธิ์ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
52. คุณกมลรัตน์ สืบเสาะ จากโครงการ H2 Glo
53. คุณเสาวนิต จุลมณีโชติ จากโครงการ Brown Ratchada 32
54. คุณธีรพงษ์ หิรัญญสมบัติ จากโครงการ Kave Town Shift
55. คุณวิศรุตฒ์ พิมพา จากโครงการ Brown Phaholyothin 67
56. คุณธิติดล รังสิมาภิรัต จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
57. คุณอุดม พวงมาลา จากโครงการ Kave Town Space
58. คุณเจนจิรา ศรีวัฒนฤทธิ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
59. คุณวราภรณ์ ศรีสุพรม จากโครงการ Kave Town Space
60. คุณนรินทร เกตุทิพย์ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
61. คุณNapon Ruttanashotikanon จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
62. คุณวิวรรณอร ธุวพัฒนาวงศ์ จากโครงการKave Town Shift
63. คุณปิยวัชร์ วรรณใส จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
64. คุณศุภธิดา อึ้งอร่าม จากโครงการ Kave Town Shift
65. คุณณัฐธิดา วิจิตต์ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
66. คุณพิเชษฐ์ ประเสริฐศิลป์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
67. คุณจงลักษณ์ มาสิงห์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
68. คุณอนันทชัย ดวงจินดา จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
69. คุณมณีวรรณ คำยันต์ จากโครงการ Kave Town Shift
70. คุณโศภนิศ หนูไข่ จากโครงการ Kave Town Space
72. คุณธนาวุธ เดชอยู่ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
73. คุณรัฐกิจ เลาอารีกิจ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
74. คุณกชกร มัยญะกิต จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
75. คุณสุธาสินี พลเดช จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
76. คุณชัยวัฒน์ สิริสินรุ่งเรือง จากโครงการ Kave Town Space
77. คุณกัญญาพัชร หอชะเอม จากโครงการ Kave Town Space
78. คุณอดิเรก อ่อนละมูล จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
79. คุณวรรณยุต ฤทธิ์สำเร็จ จากโครงการ Kave Town Shift
80. คุณจรรยพร ธนทรัพย์ทวี จากโครงการ Kave Town Space
81. คุณปรัชญา ห่านตระกูล จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
82. คุณนวรัตน์ แก้ววิชิต จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
83. คุณ Laliporn kosuma จากโครงการ Kave Town Shift
84. คุณนันทพร สนั่นนาม จากโครงการ Kave Town Shift
85. คุณสลิลทิพย์ วีรวาณิชยกุล จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
86. คุณพัชร์ณิศภา พันธ์ดำหริ จากโครงการ Kave Town Space
87. คุณอทิติยา กิติศรีวรพันธุ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
88. คุณสุทัตตา คำกลาง จากโครงการ Kave Condo
89. คุณ Atchalee Auewannakun จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
90. คุณภิญญดา จันทร์ขจร จากโครงการ Kave Town Space
91. คุณธนนันท์ เลียงเล็กจำนงค์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
92. คุณญาณิศา หนูสุวรรณ จากโครงการ Kave Town Shift
93.คุณวิรดา เกตุพันธุ์ จากโครงการ Brown Phaholyothin 67
94. คุณอินทนนท์ จั่นนิลลา จากโครงการ H2 Glo
95. คุณทิพสุดา กนกกันทรากร จากโครงการ Kave Town Shift
96. คุณภคีริณทรรช อิ่มกะดี จากโครงการ Kave Town Space
97. คุณวรพล เพ็ญศรี จากโครงการ Kave Town Space
98. คุณเอกชัย ตรีพิษจักร จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
99. คุณพเยาว์ พิมพขันธ์ จากโครงการ Kave Town Space
100. คุณสุรีย์ อยู่วรรณกุล จากโครงการ Episode
101. คุณพีวสิษฐ์ ศักดาเกียรติกุล จากโครงการ Brown Ratchada 32
102. คุณวรวุฒิ ชำนาญคำ จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
103. คุณนางสาวสุชาดา ชาญถิ่นดง จากโครงการ Kave Condo
104. คุณจารุวรรณ์ โภคากรณ์ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
105. คุณ Saowanee preamthong จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
106. คุณธัชชัย โชติจันทึก จากโครงการ Kave Town Space
107. คุณณัฐสุดา ทองคำ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
108. คุณพัชรี เรียนเขมะนิยม จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
109. คุณอนันต์ ปิยภานีกุล จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
110. คุณชนิกา ช่อชัยพฤกษ์ จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
111. คุณชินมน ประจักษ์รัตนกิจ จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
112. คุณรุ่งรัศมี สุกใส จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
113. คุณพิมพ์ผกา รุ่งแสง จากโครงการ Kave Town Shift
114. คุณอรจิรา ผูกทวนทอง จากโครงการ H2 Glo
115. คุณนลินี ลักขณานุรักษ์ จากโครงการ Kave Town Space
116. คุณพิทักษ์ วิภาวิวัฒน์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
117. คุณพงศ์พิพัฒน์ ธนกิจจำรูญ จากโครงการ Kave Town Shift
118. คุณเมษพงษ์ ภู่จีนาพันธุ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
119. คุณเผ่าภูมิ เกิดคง จากโครงการ Kave Town Space
120. คุณชัยเจตน์ ชูกิตติกุล จากโครงการ H2 Glo
121. คุณเฌอญฎา อภิธนะกิจจา จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
122. คุณ Sukanya Leartna จากโครงการ Brown Ratchada 32
123. คุณกำพล ทองมี จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
124. คุณชลภัทร เถาทิพย์ จากโครงการ Kave Town Space
125. คุณนุชนาถ อารีการ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
126. คุณธิดารัตน์ กิจรัตนรุ่งเรือง จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
127. คุณธันย์ชนก เปลี่ยนสีทอง จากโครงการ Modiz Ladprao 18
128. คุณณัฐพัฒน์ ลาภจิตรกุศล จากโครงการ Kave Town Space
129. คุณพัทธมน วิทยเตชะกุล จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
130. คุณธนศักดิ์ แซ่เซ็ก จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
131. คุณธนภร สุทธิสมพร จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
132. คุณธนวัฒน์ เสรีรัตน์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
133. คุณธีระพงศ์ จิโรจน์กุล จากโครงการ Modiz Station
134. คุณรัตนาภรณ์ หวังซอกลาง จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
135. คุณพรพิญญา ชุซายสงค์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
136. คุณศศิธร ธิสาไชย จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
137. คุณภารดี เอื้อนอรรถ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
138. คุณธนวินท์ สันทนาประสิทธิ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
139. คุณกวีพันธ์ เรืองโฉม จากโครงการ H2 Glo
140. คุณปวีณา ปรีชาธีระกุล จากโครงการ Brown Ratchada 32
141. คุณอรุณี ทองคำปั้น จากโครงการ Kave Town Space
142. คุณปกรณ์ สุนทรสวัสดิ์ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
143. คุณบุศรินทร์ เชาว์เฟื่องกิจ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
144. คุณธีระ แย้มกลิ่น จากโครงการ Kave Town Space
145. คุณสมชาย เย็นประเสริฐ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
146. คุณฉัตรมงคล เหมรักษ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
147. คุณ Nuttiya Saengruang จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
148. คุณพงศ์พัฒน์ สัมปัญมัธยา จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
149. คุณคณิน อาคมพัฒน์ จากโครงการ Kave Town Space
150. คุณสุนี ตัน จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
151. คุณวรเชษฐ์ แสงอรุณ จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
152. คุณธนัช ใจเพ็ชร จากโครงการ Kave Town Space
153. คุณนายนิธิทัศน์ ศรีชื่น จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
154. คุณอัยย์ลดา ศรีวิชัย จากโครงการ Kave Town Space
155. คุณนนทวัฒน์ ดวงฉาย จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
156. คุณศิริรัตน์ จากโครงการ H2 Chrome
157. คุณเมธินี อินกัน จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
158. คุณบัญชา ซือวัฒนกุล จากโครงการ Brown Ratchada 32
159. คุณวรเทพ เทพพงษ์เพชร จากโครงการ Kave Town Shift
160. คุณศรินทร ทรัพย์อุดมมาก จากโครงการ Kave Town Space
161. คุณชากร ศิระเลิศ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
162. คุณวิวัฒน์ ศรีมงคล จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
163. คุณภูพิรัฐ ลิมปิวรรณ จากโครงการ Kave Town Space
164. คุณจันทร์จิรา จันทไทย จากโครงการ Atmoz Ladprao 15
165. คุณพนิตา เจริญผลารักษ์ จากโครงการ Episode
166. คุณคณาวุฒิ คำพา จากโครงการ Modiz Interchange
167. คุณศศิพร กัญญาสาย จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
168. คุณสุชานาฏ ธนันท์วงศ์ จากโครงการAtmoz Ladprao 71
169. คุณวายุ ซึมเมฆ จากโครงการ Kave Town Space
170. คุณปนัดดา เอกนิพิฐสริ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
171. คุณพัชชา มั่นคง จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
172. คุณนลธวัช พรหมเกิด จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
173. คุณโชติวิทย์ สุคันธมาลา จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
174. คุณสุรางค์ วงศ์ลือเกียรติ จากโครงการ Esta bliss
175. คุณธารารัตน์ จันทร์โฮง จากโครงการ Brown Ratchada 32
176. คุณอัครณัฐ วงศ์แสนเจริญดี จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
177. คุณสุภาภรณ์ แสงโพธิ์ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
178. คุณวิลาสินี พรมรื่น จากโครงการ Kave Town Space
179. คุณธนวัต สิบพันทา จากโครงการ Modiz Interchange
180. คุณสิริธนา เถียรชนำ จากโครงการ Atmoz Ratchada-Huaikwang
181. คุณภาริตา ไตรสุทธิ์ จากโครงการ Modiz Ladprao 18
182. คุณเนติมา พัฒนมาศ จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
183. คุณปานธีรา ลอฟตุส จากโครงการ Kave Town Space
184. คุณเอกวิทย์ เอกอารีจิตร จากโครงการ Kave Condo
185. คุณทรงกลด ธีรศักดิ์ธำรง จากโครงการ H2 Glass
186. คุณพีรวงศ์ จาตุรงคกุล จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
187. คุณวัฒนา เพ็ญสุทธิชาติบุตร จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
188. คุณ Hathaichanok Tunnokaboot จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
189. คุณสพจน์ ตั้งวงศ์ศุภางค์ จากโครงการ Episode
190. คุณภวรัญชน์ สุรรัตน์ จากโครงการ Kave Town Shift
191. คุณอนัญญา ทองบริบูรณ์ จากโครงการ Kave Town Space
192. คุณกฤตินี อรรถเวชกุล จากโครงการ Kave Town Space
193. คุณรัศมิทัต แผนสมบูรณ์ จากโครงการ Kave Condo
194. คุณ Vachirapron Toemvitvorakul จากโครงการ Kave Town Space
195. คุณชัชวาล จรัสวสันต์ จากโครงการ Wynn Condo Chokchai 4
196. คุณรุ่งสุภางค์ ศรสูงเนิน จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
197. คุณอัจฉรา แก้วดวงดี จากโครงการ Atmoz Chaengwattana
198. คุณพนิดา นิรมาณ จากโครงการ Atmoz Ladprao 71
199. คุณภูชิชย์ ฤกษ์อรุณ จากโครงการ Kave Town Shift
200. คุณณัฐิดา มะธิตะถัง จากโครงการ Kave Town Space
AssetWise ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ทางทีมงานจะนำข้อมูลที่ได้ไปทำการพัฒนาและปรับปรุงด้านต่างๆ ภายในโครงการ และพัฒนาการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

: หมายเหตุ
– ทางทีมงานจะติดต่อส่งมอบ ของรางวัลไปยังผู้โชคดีภายในสัปดาห์หน้า
– ทีมงานจัดส่งของรางวัลไปที่นิติฯประจำโครงการเท่านั้น
– ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นแทนได้
– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องเป็นเฉพาะสมาชิก AssetWise Club เท่านั้น (เป็นเจ้าของร่วมหรือผู้เช่า)
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นสิ้นสุด
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ Line OA : AssetWise Club หรือโทร 02-970-9785 ต่อ 421 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า