AssetWise HEALTH WATCH

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

ที่ AssetWise เราคำนึงถึงการส่งมอบความสุขของการพักอาศัยเป็นสำคัญ
ซึ่งส่วนหนึ่งของการมีความสุข คือ การมีสุขภาพที่ดี แนวคิด Health Solution จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เราสามารถดูแลสุขภาพของลูกค้าได้แบบครบวงจร และ AssetWise HEALTH WATCH เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ภายใต้แนวคิดดังกล่าว เพื่อการสร้างสรรค์ความสุขของการพักอาศัยที่แท้จริง

AssetWise HEALTH WATCH ถูกออกแบบมาเพื่อบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสำคัญทางการแพทย์ รวมไปถึงการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ยิ่งไปกว่านั้น AssetWise HEALTH WATCH ยังสามารถบันทึกข้อมูล ด้านการออกกำลังกาย จำนวนก้าวเดิน อัตราการเต้นของหัวใจ ทั้งหมดนี้เพื่อการดูแลสุขภาพของลูกค้าของเรา แบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด Health Solution