เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่ในชีวิตเป็นพื้นที่ปลอดภัย

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝗪𝗶𝘀𝗲 ได้จัดฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และวิธีการใช้เครื่อง AED เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
โดยได้รับเกียรติจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาให้ความรู้แก่พนักงาน 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘁𝗪𝗶𝘀𝗲 ตลอดจนบุคลากรด้านการบริหารอาคารชุดประจำโครงการ รวมถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและแม่บ้าน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการช่วยเหลือลูกบ้านหรือคนทั่วไปที่ประสบอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที