“Happiness Earth Project” กิจกรรมที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะในที่อยู่อาศัย ใน 8 โครงการของแอสเซทไวส์

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

“Happiness Earth Project” คือกิจกรรมที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะในที่อยู่อาศัย ปัจจุบันเริ่มทำใน 8 โครงการของแอสเซทไวส์ ซึ่งจากความร่วมมือของทุกท่านทำให้ในปีที่ผ่านมาเราสามารถร่วมกันลดก๊าซเรือนกระจกได้ 6.599 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และได้รับประกาศนียบัตรว่าด้วยความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจก จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
เรามุ่งเน้นสู่การสร้าง Green Eco System เพื่อรักษาโลกให้น่าอยู่ต่อไป