“Happiness Earth Project” | Assetwise

“Happiness Earth Project”

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม
“Happiness Earth Project”
บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (Assetwise) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตอบรับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ ร่วมมือกับ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการนำขยะไปรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน จัดทำโครงการภายใต้ชื่อ “Happiness Earth Project” นำร่องโครงการแรก คือ โครงการ Atmoz Ladprao71 โดยมีทีมงานของ GEPP มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำไปรีไซเคิล จากการเก็บข้อมูลของทาง GEPP พบว่าในปัจจุบันปริมาณขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มีจำนวน 5,760 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่สามารถลดได้กว่า 3,741 KGCO2e โดย Assetwise มีแผนต่อยอดโครงการ “Happiness Earth Project” นี้ในโครงการอื่นๆ ต่อไป