“Happiness Earth Project”

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (Assetwise) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตอบรับไลฟสไตล์คนรุ่นใหม่ ร่วมมือกับ บริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (GEPP) ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการนำขยะไปรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน จัดทำโครงการภายใต้ชื่อ “Happiness Earth Project” นำร่องโครงการแรก คือ โครงการ Atmoz Ladprao71 โดยมีทีมงานของ GEPP มาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการเกี่ยวกับการคัดแยกขยะแต่ละประเภทก่อนนำไปรีไซเคิล จากการเก็บข้อมูลของทาง GEPP พบว่าในปัจจุบันปริมาณขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้มีจำนวน 5,760 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่สามารถลดได้กว่า 3,741 KGCO2e โดย Assetwise มีแผนต่อยอดโครงการ “Happiness Earth Project” นี้ในโครงการอื่นๆ ต่อไป